ثبت لینک مدت زمان و قیمت ها توضیحات ثبت
ثبت لینک در سایت مادام العمر | 3 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 1 ساعته ثبت
ثبت لینک ویژه در سایت مادام العمر | 10 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت 1 ماهه در بخش ویژه ها + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 6 ساعته ثبت
ثبت لینک ویژه در سایت مادام العمر | 17 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت 2 ماهه در بخش ویژه ها + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 8 ساعته ثبت
ثبت لینک ویژه در سایت مادام العمر | 25 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت 3 ماهه در بخش ویژه ها + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 10 ساعته ثبت
ثبت لینک ویژه در سایت مادام العمر | 50 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت 8 ماهه در بخش ویژه ها + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 24 ساعته ثبت