ثبت لینک مدت زمان و قیمت ها توضیحات ثبت
ثبت لینک در سایت مادام العمر | 3 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 1 ساعته ثبت
ثبت لینک ویژه در سایت مادام العمر | 10 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت 1 ماهه در بخش ویژه ها + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 6 ساعته ثبت
ثبت لینک ویژه در سایت مادام العمر | 17 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت 2 ماهه در بخش ویژه ها + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 8 ساعته ثبت
ثبت لینک ویژه در سایت مادام العمر | 25 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت 3 ماهه در بخش ویژه ها + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 10 ساعته ثبت
ثبت لینک ویژه در سایت مادام العمر | 50 هزار تومان ثبت لینک در سایت + ثبت 8 ماهه در بخش ویژه ها + ثبت در کانال + ثبت در گروه و پین 24 ساعته ثبت

ثبت بنر مدت زمان و قیمت ها توضیحات ثبت
بنر هـای کوچک در سایت 1 ماهه | 15 هزار تومان نمایش در تمامی صفحه های نمایش لینک ثبت
بنر هـای کوچک در سایت 3 ماهه | 38 هزار تومان نمایش در تمامی صفحه های نمایش لینک ثبت
بنر هـای کوچک در سایت 6 ماهه | 65 هزار تومان نمایش در تمامی صفحه های نمایش لینک ثبت
بنر هـای بزرگ در سایت 1 ماهه | 25 هزار تومان نمایش در تمامی صفحه های نمایش لینک ثبت
بنر هـای بزرگ در سایت 3 ماهه | 65 هزار تومان نمایش در تمامی صفحه های نمایش لینک ثبت
بنر هـای بزرگ در سایت 6 ماهه | 110 هزار تومان نمایش در تمامی صفحه های نمایش لینک ثبت

پین در گروه مدت زمان و قیمت ها توضیحات ثبت
پین در گروه تبلیغات آزاد راد چنلز 6 ساعته | 5 هزار تومان پین کردن بنر تبلیغاتی شما در گروه ثبت
پین در گروه تبلیغات آزاد راد چنلز 12 ساعته | 8 هزار تومان پین کردن بنر تبلیغاتی شما در گروه ثبت
پین در گروه تبلیغات آزاد راد چنلز 24 ساعته | 14 هزار تومان پین کردن بنر تبلیغاتی شما در گروه ثبت